Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #2

Till vårdnadshavare inom RWS.

Med ett par tre års mellanrum genomförs den s k PISA-mätningen av OECD bland elever i ca 80 länder framförallt i västvärlden. För Sveriges del har det genom åren varit lite upp och ner. Den senaste mätningen, som genomfördes bland elever i motsvarande åk 8, runt om i världen 2022 blev resultatet sämre än det var vid föregående mätning. Det var framförallt elevernas läsförståelse och matematik som försämrades. Dock blev resultatet något bättre i naturvetenskap. Trots försämringen ligger de svenska eleverna fortfarande kvar över OECD-genomsnittet.

Det är förstås väldigt bekymmersamt att svenska elever tappar i kunskap vad gäller läsförståelse och matematik. Goda kunskaper och förmågor på dessa områden är ju grunden för ett framgångsrikt yrkes- och privatliv.

Vår bedömning inom RWS är att undervisningen och därmed kunskapsutvecklingen måste hållas på väldigt hög nivå redan från det att barnen går i förskola och i lågstadium. Vi jobbar därför målmedvetet för att utveckla och erbjuda vårdnadshavare och barn/elever en skolgång redan från förskola och hela vägen upptill åk 9 i grundskolan. Vår ambition är att alla våra elever inom RWS genom denna väl utvecklade utbildningsprocess ska nå gymnasiebehörighet och helst nå godkända betyg i samtliga ämnen. Och vi är på god väg mot det målet.

konstatera att resultaten är väldigt goda. För en av våra högstadieskolor har vi gjort en analys av kunskapsutvecklingen (speglat i betyg) för olika årskullar i årskurserna 6 till 9. I bifogat diagram ser vi att årskullen födda 2007 (som gick ut åk 9 vt 2023 nådde 97% av eleverna godkända betyg. Eleverna i årskull födda 2008 (och som nu går i åk 9) har nått 98,6% godkända betyg. Det är bara 2 elever som nu baserat på höstbetygen för åk 9 inte nått behörighet till gymnasiet. För dessa två elever kommer det nu under våren genomföras speciella stödinsatser.

Målet är att också dessa elever ska nå gymnasiebehörighet och att därmed 100% av eleverna i skolan ska lyckas att nå gymnasiet med godkända betyg. Genomsnittligt i Sverige når enbart ca 85% av eleverna behörighet till gymnasiet.

Vår analys visar klart och tydligt att elever som får god undervisning redan från förskoleåren och i lågstadiet, och därmed får väldigt goda grundläggande kunskaper i svenska och matematik lyckas väldigt bra också högre upp i årskurserna. Mot denna bakgrund jobbar vi vidare med att utveckla och förfina vår utbildningsprocess från förskola till åk 9 i grundskolan så att varje enskild elev i våra skolor ska bli behörig för gymnasiet.

Med dessa korta ord önskar jag alla vårdnadshavare till våra nuvarande och kommande barn och elever en riktigt god jul och välkomna till Raoul Wallenberskolorna.

Per Egon Johansson, VD


RWS förstärker koncernstyrelsen

RWS har en styrelse med bred och gedigen erfarenhet av skolväsendet, näringslivet och svenskt samhällsliv i stort. Nu har styrelsen förstärkts med ytterligare en styrelseledamot, nämligen Niklas Nordström. Niklas tillför framförallt gedigen erfarenhet av ledning och styrning av den offentliga sektorn i Sverige och PR-frågor av olika slag.

Niklas Nordström växte upp i ett arbetarhem i Norrbotten och blev redan i 15-årsåldern politiskt aktiv. 1995 blev han förbundsordförande i SSU och stannade på posten till 1999. I yrkeslivet har Niklas varvat olika uppdrag i politiken med uppdrag i olika typer av befattningar i det svenska näringslivet. Under åren 2003 till 2005 var han oppositionsråd i Nacka kommun och under åren 2014-2019 kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun. Han har varit distriktschef inom Folksam, marknadsdirektör i KPA Pension, delägare i PR-företaget Prime, styrelseledamot i ett gruvföretag och nu senast inom PR-företaget Miltton Public Affairs. Åren 2001–05 var Niklas Nordström förbundsordförande för Svenska Basketbollförbundet. Niklas har också ingått i flera statliga utredningar.


RWS startar sin första skola utomlands

Alltsedan starten av RWS 2006 har ambitionen varit att förr eller senare etablera skolor i andra länder. Vår förebild Raoul Wallenberg var i allra högsta grad en person med ett internationellt perspektiv. En viss del av hans utbildning genomfördes i andra europeiska länder och i USA. Han behärskade som en följd av detta flera språk. Hans första arbetslivserfarenheter fick han i olika internationella miljöer. Hans heroiska gärning genomförde han i ett annat land – då han räddade 10 000-tals utsatta människor från en säker död i Ungern. Som en följd av sina heroiska insatser i humanitetens tjänst har han blivit utnämnd till hedersmedborgare i USA, Kanada, Israel, Ungern och i Australien. Det har satts upp minnesmärken över honom runt om i hela världen för att minnas honom och hans heroiska gärning. Mot denna bakgrund har det internationella perspektivet allt sedan starten av RWS 2006 funnits med som en bärande idé för Raoul Wallenbergskolorna.

Nu etablerar vi en skola i Spanien, närmare bestämt i Palma de Mallorca. Skolans namn blir Raoul Wallenberg International School Palma och kommer bedriva verksamhet i en nyrenoverad klosterbyggnad byggd på 1930-talet. I denna anrika och moderna skolbyggnad kommer det bedrivas undervisning för elever från många olika nationaliteter – också svenska elever. Det kommer alltså i allra högsta grad vara en internationell skola för elever från 5 års ålder och upp till gymnasieålder. Undervisningen kommer att bedrivas på engelska och baseras på Cambridge internationella

läroplan. RWS värdegrund och RWS grundläggande policys och principer för skolverksamhet kommer att tillämpas i den nya skolan. Läs mer om RWIS Palma på vår hemsida www.rwiss.eu . Skolan drivs i separat lokalt spanskt bolag och är i ekonomiskt hänseende helt skilt från den svenska skolverksamheten.

Även om det finns nationalistiska strömningar i många länder – inte minst i västvärlden – är det ingen tvekan om att en av de viktigaste megatrenderna i Sverige och övriga världen är att internationaliseringen av olika typer av verksamheter kommer att fortsätta. Digitaliseringen ger oss ökade möjligheter till detta. Alltfler av de stora samhällsproblemen måste lösas på ett internationellt plan och möjligheterna till spännande jobb i andra länder fortsätter att öka. Detta innebär alltså att dagens barn och ungdom måste förberedas för den nya tidens förväntningar och möjligheter. Utbildningssektorn har förstås ett stort ansvar för detta och det är därför som vi inom RWS under de närmaste åren kommer att vidareutveckla det internationella perspektivet i vår undervisning och verksamhet.

Genom etableringen av RWIS Palma tar vi första steget ut i världen. Skolan kommer att vara en del i den växande RWS-familjen. Den ger oss möjlighet att även genomföra aktiviteter av olika slag som berör och involverar också våra elever i våra svenska skolor.


Vinnarna av årets förskola och grundskola

Vårt fokus inom RWS är att ständigt förbättra kvaliteten i våra skolverksamheter. Det gäller alla nivåer i vår välutvecklade utbildningsprocess från förskola till grundskolans åk 9. I första hand gäller det barnens och elevernas kunskapsutveckling. God karaktärsutveckling, lugn och studiero, trygghet, trivsel, god hälsa, hög närvaro och nöjda elever och vårdnadshavare är dock också ytterst viktiga delar av verksamheten. Det har ett värde i sig, men vi vet att det också i allra högsta grad är grundläggande förutsättningar för att varje enskild elev ska nå sin fulla potential kunskapsmässigt. 

För att förstå var vi står och hur vi utvecklas genomför vi löpande kvalitetsmätningar av olika slag. Resultatet av dessa mätningar sammanställer vi i en matris där varje enskild skola har möjlighet att prestera på fem olika nivåer. Nivå 2 är ungefär den nivå som skolorna i Sverige befinner sig på. Vi illustrerar skolornas kvalitativa klättring i en bild på Mount Everest där det gäller för skolorna och klättra mot toppen. Skolutveckling är ett ständigt klättrande i förmåga och kunskap och det är därför vi valt att använda denna metafor. Våra skolor befinner sig på klättringen mot toppen. En del är väldigt nära, andra en bit ifrån, men alla är över genomsnittsnivån för svensk skola.

I slutet av varje skolår sammanställer vi resultatet av det gångna skolårets resultat vad gäller elevernas kunskaps- och karaktärsutveckling. Bland all statistik vi har tillgång till har vi valt ut 9 mätetal som vi sammanställer i matrisen. Mätetalen är lite olika mellan förskolor och grundskolor, men de kan grovt indelas i följande kategorier: barnens/elevernas kunskapsutveckling (4), trygghet, trivsel, studiero (2), hälsa, karaktär, närvaro (2) och nöjdhet (1), alltså sammanlagt 9 kriterier.

Resultatet av viktningen av de olika mätetalen innebär att vi kan rangordna våra förskolor och grundskolor baserat på prestation vad gäller de angivna mätetalen. I år har vi baserat på skolåret 2022-23 för första gången utsett årets förskola och årets grundskola, d v s vinnaren i de två skolformerna. Årets förskola blev RWF Jungfrusund och årets grundskola blev RWS Järvastaden. Var och en av dessa skolor finns en vandringspokal som delades på vår höstkickoff som genomfördes den 31 oktober under elevernas höstlov. Stort grattis säger vi till RWF Jungfrusund och RWS Järvastaden!


Nyhetsbrev #1

Till vårdnadshavare inom RWS.

Detta nyhetsbrev kommer att skickas ett par gånger per termin till vårdnadshavare som antingen har sina barn i eller ställt sina barn i kö till någon av Raoul Wallenbergskolorna. Det skrivs av mig som VD för Raoul Wallenbergskolorna och syftet är att regelbundet ge er vårdnadshavare en övergripande bild av hur vi inom våra skolor arbetar med era barn för att de var och en ska nå sin fulla potential. I detta har vi väldigt höga ambitioner och vi bedriver därför löpande ett målmedvetet utvecklingsarbete, som jag vill hålla er informerade om. Information om vad som händer i respektive skola och klass/avdelning erhåller ni löpande från skolans olika medarbetare.

Vårt huvudansvar är barnens och elevernas kunskapsutveckling, men vi arbetar även med deras karaktärsutveckling. Vi baserar vårt arbete på en klar värdegrund bl a uttryckt i våra ledord om ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi tillämpar efter bästa förmåga värdegrunden från förskolans första år genom hela utbildningsprocessen t o m högstadiets åk 9.

Ni vårdnadshavare har förstås högst relevanta förväntningar på oss inom RWS. Ni har ju givit oss ett väldigt stort förtroende genom att placera det finaste och mest värdefulla ni har i någon av våra skolor. Våra medarbetare gör sitt allra bästa för att leva upp till era förväntningar. Att arbeta med barn och ungdomar är komplicerat och svårt och därför gör även vi av och till ett och annat misstag. När det sker försöker vi ödmjukt och prestigelöst rätta till misstagen.

Vår erfarenhet säger oss att ett gott samarbete med enskilda vårdnadshavare runt barnen med en klar ansvars- och rollfördelning ger den allra bästa utvecklingen för barnen och eleverna. Skolans medarbetare har huvudansvaret för barnens och elevernas kunskapsutveckling och där ni som vårdnadshavare på olika sätt bidrar. Ni vårdnadshavare har huvudansvaret för fostran av era barn och deras karaktärsutveckling och där skolans medarbetare på olika sätt bidrar till en positiv utveckling.

På de föräldramöten som genomfördes i våra grundskolor i månadsskiftet augusti-september fördes intressanta och bra samtal baserat ett enkelt förväntansdokument. Arbetet föregicks av visning av en kort film i vilken vi utvecklat våra tankar och idéer omkring samarbetet mellan vårdnadshavare och skolans medarbetare. För er som inte fick tillfälle att se filmen kan den visas här >>. Vårdnadshavare i våra förskolor kommer att få se en motsvarande film i januari månad.

Med dess korta ord önskar jag alla föräldrar till våra nuvarande och kommande barn och elever välkomna till Raoul Wallenberskolorna. Per Egon Johansson, VD


Nane Annan på spontanbesök i RWS Skokloster!

Här om veckan fick RWS Skokloster ett oväntat och glädjande besök. Nane Annan, som är systerdotter till Raoul Wallenberg och änka till den tidigare FN-generalsekreteraren, Kofi Annan, knackade på skolans dörr under sin genomresa. Hon hade av en slump upptäckt vår skola och ville genast besöka den.

Nane Annan uttryckte sin förtjusning över den vackra miljön som omger RWS Skokloster. Hon prisade skolmiljön med sina berg, frodiga grönområden och närheten till vattnet. Hon jämförde miljön med den som Raoul Wallenberg älskade att leka i som barn och ansåg att det var som om skolan låg i en miljö som var speciellt menad för honom.

Det spontana besöket av Nane Annan var en glädjande händelse för skolan, och det visade på den djupa koppling som Raoul Wallenberg och hans familj har till vårt arbete. Det var en uppmuntran för skolan och dess arbete med att upprätthålla och hedra minnet av en av Sveriges mest hyllade humanitärer.


RWS-eleverna presterar väldigt goda kunskapsresultat

Uppföljning av barnens och elevernas kunskapsutveckling

Inom RWS följer vi löpande barnens och elevernas kunskapsutveckling inom såväl våra förskolor som våra grundskolor. Vi gör det för att säkerställa att alla barn och elever når sin fulla potential i enlighet med vår mission ”om att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. I förskolorna sker det genom att våra pedagoger dokumenterar barnens utveckling i deras digitala portfolios i den digitala lärplattformen Tyra. För de barn som börjar i våra förskoleklasser gör vi en kartläggning av kunskaperna i matematik och svenska i september månad. På det sättet får vi dokumentation för hur det enskilda barnet utvecklats under sin förskoletid, som sedan kan återkopplas till pedagogerna på förskolan för det fortsatta utvecklingsarbetet med. I grundskolorna använder vi en rad olika bedömningsverktyg och metoder både löpande under skolåren och vid skolårens slut. Ambitionen är att samtliga barn och elever minst ska nå godkända resultat. Utöver denna miniminivå är ambitionen att så stor andel av barnen och eleverna ska nå så goda resultat som det bara är möjligt – d v s varje enskilt barns och elevs fulla potential.

I alla årskurser sätter vi minst en gång i mitten på terminerna en s k ämnesprognos för elevernas kunskapsutveckling i de olika ämnena. De publiceras i vårt skoladministrativa system med antingen grön, gul eller röd markering. Grönt betyder att allt är frid och fröjd och bär mot godkända resultat. Gult innebär en varning från lärarens sida om att det finns risk för att det inte blir godkänt resultat. Rött innebär att ett speciellt åtgärdsprogram upprättats för eleven för att säkerställa att godkänt resultat nås.

I åk F-3 följer vi vid ett par tre tillfällen under skolåret upp elevernas kunskapsutveckling med ett speciellt bedömningsstöd i matematik och svenska. Resultatet av detta bedömningsstöd speglas i ämnesprognosen. Ambitionen är att varje enskild elev ska nå minst godkänt vid skolårets slut.

Under senare delen av åk 3 (matematik och svenska), åk 6 (engelska, matematik och svenska) och åk 9 (engelska, matematik, svenska, NO och SO) genomförs nationella prov.

Vid skolårets slut gör lärarna en bedömning av elevernas kunskapsutveckling. För åk 1-5 sker det med ett s k omdöme i tre nivåer – Ej godtagbart, Godtagbart eller Mer än godtagbart (för åk 4-5 sker detta även efter höstterminens slut). För åk 6-9 ges betyg både vid höstterminens slut och skolårets slut. I mellan- och högstadiet ges omdöme/betyg i samtliga ämnen. Resultaten analyseras mycket noggrant av lärare, förstelärare (sammantaget för koncernen i de olika ämnena), rektorer för respektive skola och av oss i koncernledningen för RWS i stort. Internt inom RWS publicerar vi resultaten i diagramform för våra medarbetare.


Goda kunskapsresultat under det gångna skolåret

Internt inom RWS tar vi löpande fram statistik på barnens och elevernas kunskapsutveckling och som vi på olika nivåer i RWS-koncernen använder som underlag för vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Vi presenterar regelmässigt statistiken i diagramform. I detta nyhetsbrev till vårdnadshavare inom RWS kommer vi löpande presentera intressant statistik för att vårdnadshavare ska få en bild av kunskapsresultatens utveckling inom RWS. Nedanstående diagram är ett exempel som visar andelen godkända i nationella proven för svenska för åk 3, 6 och 9 under de senaste åren. Våra elever inom RWS presterar ca 3%-enheter över riksgenomsnittet och ligger i genomsnitt på 96,3%. Detta innebär alltså att det enbart är 3,7% som inte klarat godkänt i svenska, d v s 26 elever. För de elever som fortfarande är kvar i vår verksamhet sätter vi i åk 4 och åk 7 in nya åtgärder för att de ska nå minst godkänt.

Även om resultaten är goda så är vi dock inte nöjda med detta. Därför lade vi för ett år sedan upp en femårsplan med målet att 100% av våra elever alltid ska nå godkänt i alla ämnen, bl a i nationella proven i svenska. Vi har nämligen den grundinställningen att alla våra elever ska nå godkänt i alla ämnen i alla årskurser. Därmed säkerställer vi att även elever med olika former av inlärningssvårigheter genomför sin skolgång med goda resultat helt i enlighet med vår mission om att göra positiv skillnad.

Inom RWS har vi väldigt många elever som har relativt lätt att ta till sig kunskaper. Också för dessa elever har vi satt upp ambitiösa mål. De ska utmanas på sin nivå så att också de når sin fulla potential. Vi strävar exempelvis hela tiden för att andelen elever med A-betyg ska öka.


Grunden läggs i förskola.

En annan av våra bärande idéer i vårt pedagogiska arbete inom RWS är att barn och elever ska nå goda kunskaper så tidigt som möjligt i utbildningsprocessen från de tidigare åren i förskola till grundskolans åk 9. Vi jobbar därför målmedvetet med barnens lärande i språk och matematik redan i förskolan. Resultaten är väldigt goda. När vi kartlägger barnens kunskaper i matematik och svenska i början av förskoleklass i grundskolan kan vi exempelvis konstatera att barnen från våra förskolor ligger en bra bit före barnen från övriga förskolor. I lågstadiet lägger vi ner ytterst mycket energi på att läsandet, skrivandet och räknandet ska nå väldigt goda nivåer – långt över de nivåer som förutsätts enligt den svenska läroplanen. Vi fortsätter i mellanstadiet och strävar efter att en så stor andel av eleverna som möjligt ska nå Mer än godtagbart i alla ämnen, vilket sedan återspeglas i väldigt goda betyg i åk 6.

Eftersom de grundläggande kunskapsmässiga färdigheterna sätts väldigt tidigt i utbildningsprocessen kan högstadielärarna fokusera på mer avancerad undervisning än vad man annars skulle kunna göra.

Ett av de stora problemen i svensk skola är att pojkarna rent generellt sett presterar sämre kunskapsresultat än flickorna. Det gäller dock inte inom RWS. Inom RWS presterar t o m pojkarna något bättre kunskapsresultat än flickorna. Nu tittar vi därför på vad vi kan göra för att ge flickor rent generellt ett ännu bättre stöd i studierna.

I många skolor i Sverige förekommer det s k betygsinflation, d v s betygen är högre än vad som är motiverat av elevernas faktiska kunskaper. Inom RWS är vi väldigt noga och tydliga med att betygen ska spegla kunskaperna. Det är i första hand med kunskaper som eleverna ska nå framgång i livet, inte med goda betyg. Dessutom är det i elevernas karaktärsutveckling viktigt att de tränas och lär sig att det bara är med goda prestationer man kan nå de goda resultaten. Inom RWS jobbar vi därför ständigt med att sätta rättvisa och korrekta betyg. Skolverket tar efter varje skolår fram statistik som visar om skolorna satt högre betyg än resultaten av nationella proven. Statistiken från det senaste skolåret visar att vi inom RWS sätter något lägre betyg än elevernas resultat i nationella proven. För oss är det ett kvitto på att vi sätter rättvisa och korrekta betyg.