Nyhetsbrev

Till vårdnadshavare inom RWS.

Detta nyhetsbrev kommer att skickas ett par gånger per termin till vårdnadshavare som antingen har sina barn i eller ställt sina barn i kö till någon av Raoul Wallenbergskolorna. Det skrivs av mig som VD för Raoul Wallenbergskolorna och syftet är att regelbundet ge er vårdnadshavare en övergripande bild av hur vi inom våra skolor arbetar med era barn för att de var och en ska nå sin fulla potential. I detta har vi väldigt höga ambitioner och vi bedriver därför löpande ett målmedvetet utvecklingsarbete, som jag vill hålla er informerade om. Information om vad som händer i respektive skola och klass/avdelning erhåller ni löpande från skolans olika medarbetare.

Vårt huvudansvar är barnens och elevernas kunskapsutveckling, men vi arbetar även med deras karaktärsutveckling. Vi baserar vårt arbete på en klar värdegrund bl a uttryckt i våra ledord om ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi tillämpar efter bästa förmåga värdegrunden från förskolans första år genom hela utbildningsprocessen t o m högstadiets åk 9.

Ni vårdnadshavare har förstås högst relevanta förväntningar på oss inom RWS. Ni har ju givit oss ett väldigt stort förtroende genom att placera det finaste och mest värdefulla ni har i någon av våra skolor. Våra medarbetare gör sitt allra bästa för att leva upp till era förväntningar. Att arbeta med barn och ungdomar är komplicerat och svårt och därför gör även vi av och till ett och annat misstag. När det sker försöker vi ödmjukt och prestigelöst rätta till misstagen.

Vår erfarenhet säger oss att ett gott samarbete med enskilda vårdnadshavare runt barnen med en klar ansvars- och rollfördelning ger den allra bästa utvecklingen för barnen och eleverna. Skolans medarbetare har huvudansvaret för barnens och elevernas kunskapsutveckling och där ni som vårdnadshavare på olika sätt bidrar. Ni vårdnadshavare har huvudansvaret för fostran av era barn och deras karaktärsutveckling och där skolans medarbetare på olika sätt bidrar till en positiv utveckling.

På de föräldramöten som genomfördes i våra grundskolor i månadsskiftet augusti-september fördes intressanta och bra samtal baserat ett enkelt förväntansdokument. Arbetet föregicks av visning av en kort film i vilken vi utvecklat våra tankar och idéer omkring samarbetet mellan vårdnadshavare och skolans medarbetare. För er som inte fick tillfälle att se filmen kan den visas här >>. Vårdnadshavare i våra förskolor kommer att få se en motsvarande film i januari månad.

Med dess korta ord önskar jag alla föräldrar till våra nuvarande och kommande barn och elever välkomna till Raoul Wallenberskolorna. Per Egon Johansson, VD


Nane Annan på spontanbesök i RWS Skokloster!

Här om veckan fick RWS Skokloster ett oväntat och glädjande besök. Nane Annan, som är systerdotter till Raoul Wallenberg och änka till den tidigare FN-generalsekreteraren, Kofi Annan, knackade på skolans dörr under sin genomresa. Hon hade av en slump upptäckt vår skola och ville genast besöka den.

Nane Annan uttryckte sin förtjusning över den vackra miljön som omger RWS Skokloster. Hon prisade skolmiljön med sina berg, frodiga grönområden och närheten till vattnet. Hon jämförde miljön med den som Raoul Wallenberg älskade att leka i som barn och ansåg att det var som om skolan låg i en miljö som var speciellt menad för honom.

Det spontana besöket av Nane Annan var en glädjande händelse för skolan, och det visade på den djupa koppling som Raoul Wallenberg och hans familj har till vårt arbete. Det var en uppmuntran för skolan och dess arbete med att upprätthålla och hedra minnet av en av Sveriges mest hyllade humanitärer.


RWS-eleverna presterar väldigt goda kunskapsresultat

Uppföljning av barnens och elevernas kunskapsutveckling

Inom RWS följer vi löpande barnens och elevernas kunskapsutveckling inom såväl våra förskolor som våra grundskolor. Vi gör det för att säkerställa att alla barn och elever når sin fulla potential i enlighet med vår mission ”om att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. I förskolorna sker det genom att våra pedagoger dokumenterar barnens utveckling i deras digitala portfolios i den digitala lärplattformen Tyra. För de barn som börjar i våra förskoleklasser gör vi en kartläggning av kunskaperna i matematik och svenska i september månad. På det sättet får vi dokumentation för hur det enskilda barnet utvecklats under sin förskoletid, som sedan kan återkopplas till pedagogerna på förskolan för det fortsatta utvecklingsarbetet med. I grundskolorna använder vi en rad olika bedömningsverktyg och metoder både löpande under skolåren och vid skolårens slut. Ambitionen är att samtliga barn och elever minst ska nå godkända resultat. Utöver denna miniminivå är ambitionen att så stor andel av barnen och eleverna ska nå så goda resultat som det bara är möjligt – d v s varje enskilt barns och elevs fulla potential.

I alla årskurser sätter vi minst en gång i mitten på terminerna en s k ämnesprognos för elevernas kunskapsutveckling i de olika ämnena. De publiceras i vårt skoladministrativa system med antingen grön, gul eller röd markering. Grönt betyder att allt är frid och fröjd och bär mot godkända resultat. Gult innebär en varning från lärarens sida om att det finns risk för att det inte blir godkänt resultat. Rött innebär att ett speciellt åtgärdsprogram upprättats för eleven för att säkerställa att godkänt resultat nås.

I åk F-3 följer vi vid ett par tre tillfällen under skolåret upp elevernas kunskapsutveckling med ett speciellt bedömningsstöd i matematik och svenska. Resultatet av detta bedömningsstöd speglas i ämnesprognosen. Ambitionen är att varje enskild elev ska nå minst godkänt vid skolårets slut.

Under senare delen av åk 3 (matematik och svenska), åk 6 (engelska, matematik och svenska) och åk 9 (engelska, matematik, svenska, NO och SO) genomförs nationella prov.

Vid skolårets slut gör lärarna en bedömning av elevernas kunskapsutveckling. För åk 1-5 sker det med ett s k omdöme i tre nivåer – Ej godtagbart, Godtagbart eller Mer än godtagbart (för åk 4-5 sker detta även efter höstterminens slut). För åk 6-9 ges betyg både vid höstterminens slut och skolårets slut. I mellan- och högstadiet ges omdöme/betyg i samtliga ämnen. Resultaten analyseras mycket noggrant av lärare, förstelärare (sammantaget för koncernen i de olika ämnena), rektorer för respektive skola och av oss i koncernledningen för RWS i stort. Internt inom RWS publicerar vi resultaten i diagramform för våra medarbetare.


Goda kunskapsresultat under det gångna skolåret

Internt inom RWS tar vi löpande fram statistik på barnens och elevernas kunskapsutveckling och som vi på olika nivåer i RWS-koncernen använder som underlag för vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Vi presenterar regelmässigt statistiken i diagramform. I detta nyhetsbrev till vårdnadshavare inom RWS kommer vi löpande presentera intressant statistik för att vårdnadshavare ska få en bild av kunskapsresultatens utveckling inom RWS. Nedanstående diagram är ett exempel som visar andelen godkända i nationella proven för svenska för åk 3, 6 och 9 under de senaste åren. Våra elever inom RWS presterar ca 3%-enheter över riksgenomsnittet och ligger i genomsnitt på 96,3%. Detta innebär alltså att det enbart är 3,7% som inte klarat godkänt i svenska, d v s 26 elever. För de elever som fortfarande är kvar i vår verksamhet sätter vi i åk 4 och åk 7 in nya åtgärder för att de ska nå minst godkänt.

Även om resultaten är goda så är vi dock inte nöjda med detta. Därför lade vi för ett år sedan upp en femårsplan med målet att 100% av våra elever alltid ska nå godkänt i alla ämnen, bl a i nationella proven i svenska. Vi har nämligen den grundinställningen att alla våra elever ska nå godkänt i alla ämnen i alla årskurser. Därmed säkerställer vi att även elever med olika former av inlärningssvårigheter genomför sin skolgång med goda resultat helt i enlighet med vår mission om att göra positiv skillnad.

Inom RWS har vi väldigt många elever som har relativt lätt att ta till sig kunskaper. Också för dessa elever har vi satt upp ambitiösa mål. De ska utmanas på sin nivå så att också de når sin fulla potential. Vi strävar exempelvis hela tiden för att andelen elever med A-betyg ska öka.


Grunden läggs i förskola.

En annan av våra bärande idéer i vårt pedagogiska arbete inom RWS är att barn och elever ska nå goda kunskaper så tidigt som möjligt i utbildningsprocessen från de tidigare åren i förskola till grundskolans åk 9. Vi jobbar därför målmedvetet med barnens lärande i språk och matematik redan i förskolan. Resultaten är väldigt goda. När vi kartlägger barnens kunskaper i matematik och svenska i början av förskoleklass i grundskolan kan vi exempelvis konstatera att barnen från våra förskolor ligger en bra bit före barnen från övriga förskolor. I lågstadiet lägger vi ner ytterst mycket energi på att läsandet, skrivandet och räknandet ska nå väldigt goda nivåer – långt över de nivåer som förutsätts enligt den svenska läroplanen. Vi fortsätter i mellanstadiet och strävar efter att en så stor andel av eleverna som möjligt ska nå Mer än godtagbart i alla ämnen, vilket sedan återspeglas i väldigt goda betyg i åk 6.

Eftersom de grundläggande kunskapsmässiga färdigheterna sätts väldigt tidigt i utbildningsprocessen kan högstadielärarna fokusera på mer avancerad undervisning än vad man annars skulle kunna göra.

Ett av de stora problemen i svensk skola är att pojkarna rent generellt sett presterar sämre kunskapsresultat än flickorna. Det gäller dock inte inom RWS. Inom RWS presterar t o m pojkarna något bättre kunskapsresultat än flickorna. Nu tittar vi därför på vad vi kan göra för att ge flickor rent generellt ett ännu bättre stöd i studierna.

I många skolor i Sverige förekommer det s k betygsinflation, d v s betygen är högre än vad som är motiverat av elevernas faktiska kunskaper. Inom RWS är vi väldigt noga och tydliga med att betygen ska spegla kunskaperna. Det är i första hand med kunskaper som eleverna ska nå framgång i livet, inte med goda betyg. Dessutom är det i elevernas karaktärsutveckling viktigt att de tränas och lär sig att det bara är med goda prestationer man kan nå de goda resultaten. Inom RWS jobbar vi därför ständigt med att sätta rättvisa och korrekta betyg. Skolverket tar efter varje skolår fram statistik som visar om skolorna satt högre betyg än resultaten av nationella proven. Statistiken från det senaste skolåret visar att vi inom RWS sätter något lägre betyg än elevernas resultat i nationella proven. För oss är det ett kvitto på att vi sätter rättvisa och korrekta betyg.