Rutiner för klagomålshantering inom RWS

Grundinställning 

Alla aktörer – elever, föräldrar och medarbetare – ska känna att vi har en öppen, tillåtande och lyssnande atmosfär inom RWS. Det är inte bara möjligt att framföra synpunkter på verksamheten, utan skolledning och medarbetare förväntar sig och uppmuntrar att den som har åsikter om verksamheten också framför dem. Det är skolledningens ansvar att leda verksamheten på ett sådant sätt att denna atmosfär skapas. 

Så tar vi emot klagomål 

I vårt skoladministrativa system Admentum, som elever, vårdnadshavare och medarbetare har tillgång till, finns en möjlighet att framföra åsikter, synpunkter eller klagomål på skolverksamheten genom att fylla i en digital blankett. De klagomål som inkommer där samlas i en digital mapp på RWS intranät, som skolledningen har tillgång till. När klagomål kommer på annat vis fylls klagomålsblanketten i och sparas i denna digitala mapp. Det är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Det är rektorns ansvar att övervaka den digitala mappen, samt att utreda, åtgärda och besvara klagomål som kommer in till skolan.

Länk till klagomålshantering >>