RWF Källberga

Nynäshamns kommun – Start augusti 2024

”Med Södertörns skog och åkermark, och med havet nära intill, växer visionen om Källberga. En vision om morgondagens naturnära bostäder med människan i fokus, präglade av social och ekologisk hållbarhet och i samspel med ett unikt och omväxlande landskap. En vision formad av kuperade åsryggar och slättmark, av tallskogens stillhet och dalgångarnas öppna vidder.”

Som en del i denna vision för ett nytt samhälle präglat av social och ekologisk hållbarhet etablerar Raoul Wallenbergskolorna skolåret 2024 en grundskola för åk F-6 och en förskola. Verksamheten kommer att bedrivas i fem olika skolbyggnader – en byggnad för förskolan, en för lågstadiet, en för mellanstadiet, en för kök, matsal, rektorsexpedition, bibliotek, specialsalar m m och en idrottshall. Verksamheterna kommer att drivas i enligt med RWS framgångsrika skolkoncept ”Skolan mitt i byn”. Skolorna kommer att vävas samman till en helhet med en röd tråd från tidiga år i förskolan och vidare upp i grundskolan.

RWF Källberga välkomnar alla barn oavsett förmågor och socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället. Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. ”Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Det är vår mission!  

Förskolan kommer att kännetecknas av trygghet med lugn och studiero. Hälsa och rörelse kommer att vara en central del i förskolans verksamhet.   

Förskolans uppdrag är både barnens kunskapsutveckling och karaktärsutveckling baserat på vår förebild Raoul Wallenberg och de ledord som kommer att genomsyra verksamheten inom RWF Källberga.  

Förskolan och grundskolan kommer att ha ett nära samarbete för att skapa den röda tråden både vad gäller pedagogik och värdegrund. Även förskolan kommer ha tillgång till grundskolans elevhälsoteam för att säkerställa god utveckling för varje enskilt redan från tidiga år.  

Vår ambition är att rekrytera engagerade och behöriga medarbetare – skolledning, förskollärare och barnskötare. Vi har mycket höga förväntningar på alla våra medarbetare – det handlar både om pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap. Våra medarbetare ska vara goda föredömen för barnen. 

Vår vision är ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”. Med RWF Källberga fortsätter vi vårt enträgna arbete. I maj 2023 beslutade utbildningsnämnden i Nynäshamns kommun om etableringstillstånd för förskolan.

Eva Arfwedson, vice VD
eva.arfwedson@rws.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Källberga
RWF Källberga Tel:
E-mail: rwfkallberga.info@raoulwallenbergskolan.se
Adress:
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan