Målmedvetet kvalitetsarbete

Raoul Wallenbergskolorna bedriver sitt utvecklingsarbete inom ramen för fem målområden, nämligen Goda studieresultat, Trygga barn och elever, Nöjda elever och vårdnadshavare, Kvalificerade medarbetare och God ekonomi. Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån läroplansmålen bedrivs huvudsakligen inom de två första målområdena, nämligen Goda studieresultat och Trygga barn och elever. Detta ger oss möjlighet att på ett väl avvägt sätt leda och utveckla våra förskolor och grundskolor mot god kvalitet, nöjda elever och vårdnadshavare, engagerade och kvalificerade medarbetare och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. 

Eftersom RWS har långsiktiga och uthålliga ambitioner är det kvalitativa innehållet i verksamheten överordnat kortsiktiga ekonomiska resultat. Vi tror nämligen att det gör oss attraktiva för de goda och ambitiösa medarbetarna, vilket i sin tur genererar god utveckling för våra förskolebarn och goda studieresultat för våra elever och i förlängningen nöjda elever och vårdnadshavare. 

Verksamheten planeras och följs upp på följande sätt: 

  • Inför varje skolår tas en verksamhetsplan fram av rektorerna tillsammans med medarbetarna. Senast i september varje år godkänns framtagen verksamhetsplan av företagets styrelse.
  • Vid höstterminens slut görs en halvårsanalys och vid vårterminens slut en helårsanalys som samtidigt utgör verksamhetsberättelse för skolåret. Analyserna stäms av med RWS-ledningen och bildar underlag för nästkommande års verksamhetsplan.
  • Utöver denna beskrivning planering och uppföljning följs verksamheten upp månatligen med ett antal indikatorer fördelat på de fem målområdena.

Inom vart och ett av de fem målområdena har vi ett kvalitativt mått som vi vid skolårets slut väger samman till ett sammanlagt som placerar varje enskild förskola och grundskola i vår skoltrappa med fem olika steg. 

Rutiner för klagomålshantering inom RWS >>