RWF Järvastaden

– där barnen erövrar ny kunskap varje dag

Barn som är trygga i sin lärandemiljö, känner sig delaktiga och betydelsefulla, de erövrar kunskap i alla sammanhang. Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla en förståelse för sig själv och för sin omvärld. Leken får ta stor plats hos och är central i lärandet. Vi skapar förutsättningar både för barnens egen lek och för vuxenledda lekar. Vi har väl utarbetade rutiner och strukturer där vi lägger god grund för trygghet och förutsägbarhet för barnen, så väl ute som inne. 

Monica Lagnetoft, rektor

Med barnen i fokus arbetar vi med att ta tillvara barnens erfarenheter och kunnande samt skapar delaktighet och inflytande för varje barn. Vi skapar möjlighet för barnen att utöva sin delaktighet och sitt inflytande över utbildningen när det gäller till exempel utformningen av miljön samt inköp av material.

Våra lärmiljöer både inne och ute är väl utformade för att främja barnens nyfikenhet och lek och för att skapa möjligheter för att barn möter barn i lärandesituationer.

På våra gårdar och närliggande skogsområden erbjuder vi barnen olika aktiviteter som lockar till utforskande, lek och rörelse med pedagoger som är medforskande. Tillsammans upplever barnen och pedagogerna rörelseglädjen och det väcker barnens intresse för en hälsosam livsstil. Med Raoul Wallenbergskolornas eget kök – Raouls kök, säkerställer vi att det är god och näringsriktig kost som serveras till barnen.

Vårt värdegrundsarbete ligger till grund för barnens trygghet. Det dagliga värdegrundsarbetet sker i alla barngrupper i olika former och det är vanligt att de olika estetiska uttrycksformerna så som bild, form, drama, sång, rörelse, musik och dans får ta sin plats i det arbetet. 

Vi ser till att alla barn får komma till tals och synas. För oss är det viktigt att lyssna på alla barn och att de ska känna sig betydelsefulla. Vi hjälper barnen att lyfta fram sina egna och kompisarnas egenskaper, både likheter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnets sociala gemenskap. Vi pratar om innebörden av att vara en kompis och arbetar aktivt med att utveckla barns empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra och andra människor. 

Vi som arbetar här har höga ambitioner och arbetar varje dag för att göra skillnad för varje barn varje dag. Vi har ett gott samarbete mellan våra olika barngrupper. Alla våra barn får en plats i RWS  Järvastaden det året de fyller 6 år och vi har ett mycket gott samarbete med skolan vid övergången till förskoleklass.

Vi har förmånen att arbeta i ljusa, nya fina lokaler med stora fönster där barnens mötesplatser lockar till utforskande, lek, fantasi och samspel. Förskolan är utformad och organiserad på ett sådant sätt att avdelningarna bilder egen förskola i den stora förskolan.

För oss är det viktigt att vårdnadshavarna känner sig trygga och alltid känner sig välkomna med frågor, synpunkter och uppskattning. 

I den senaste vårdnadshavarenkäten gav vårdnadshavarna oss betyget 4,3 vad gäller barnens trygghet och 4,1 i nöjdhet på en femgradig skala. Normalt har vi 230 barn inskrivna på förskolan.

Varmt välkomna till oss!

Monica Lagnetoft, rektor
monica.lagnetoft@rws.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Järvastaden
RWF Järvastaden Tel: 070 745 50 61
E-mail: rwf.jarvastaden@raoulwallenbergskolan.se
Adress:
Fridensborgsvägen 100, 17062 Solna
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan