RWS Uppsala

– trygg utbildning i hjärtat av Uppsala

RWS Uppsala är en mycket uppskattad 6-9 skola i Uppsala. Skolans värdegrundsarbete präglas av Raoul Wallenberg som förebild. Raoul Wallenbergs gärning i Budapest präglades av ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Genom sitt engagemang och mod uppmuntrade han tusentals förföljda människor att repa mod och kämpa för sin överlevnad. Han gjorde skillnad och gav hopp och styrka tillbaka till människor som befann sig i ett stort mörker. Vår uppgift som skola är också att göra skillnad. För vår del handlar det om att göra skillnad för varje enskild elev i vår skola – oavsett bakgrund, förmågor och ambitioner med sin skolgång. Vi har en lugn och trygg miljö på skolan och har som ambition att se varje enskild elev och ge det stöd som behövs. 

Vi arbetar för att vår värdegrund och våra ledord ska genomsyra allt som sker på skolan. Det betyder att våra förväntningar på varje enskild elev är högt ställda både vad gäller fokus på studierna och i att utveckla god karaktär. Vi strävar efter att ha goda förebilder på skolan både bland medarbetare och bland elever. 

Vi har en engagerad och professionell lärarkår som brinner för att göra skillnad och som är goda förebilder för våra elever. Vi har ett väl fungerade elevhälsotema med specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska som bedriver ett målmedvetet och förebyggande och främjande elevhälsoarbete.

Vi tror inte att det bara finns ett svar på hur undervisningsuppdraget ska utföras, och vi låser oss därför inte vid någon enskild undervisningsmetod. Vi är öppna för att prova oss fram och försöker anpassa oss till varje enskild elevs speciella förutsättningar. Vi arbetar systematiskt med modeller för att individanpassa undervisningen i syfte att utmana elever på olika nivåer. Vi provar oss fram och utvärderar våra insatser och resultat noga, och utarbetar nya modeller och arbetssätt. 

På skolan arbetar eleverna i ämnesperioder. Det innebär att de har mer undervisning i vissa ämnen under två veckor till exempel matte och NO för att sedan i nästa period ha mer av till exempel SO och svenska. Arbetssättet har flera fördelar, eleverna får en djupdykning och ett större fokus på de enskilda ämnena.

Lektionerna är uppdelade i längre pass, vilket gör att inledningen och avslutningen av lektioner inte behöver hastas igenom. Lärarna hinner se och prata med alla elever under passen och ge dem feedback. Med detta schemaupplägg har vi glädjande nog kunnat se att en positiv utveckling i elevernas kunskapsutveckling.

RWS Uppsala, man skulle kunna säga ”Skolan mitt i stan”, men ändå inte.  Vi ligger placerade central i Uppsala längs skolans huvudgata på Kungsgatan 18. Skolan har anor från 1886 och är en kulturminnesmärkt byggnad med stora luftiga lektionssalar. 

Skolan ligger i teknologins framkant när det gäller IT-verktyg i undervisningen. Alla elever har sin egen dator och en stor del av interaktionen mellan elever och lärare sker på vår lärplattform Canvas och skolplattform Admentum. 

I vår senaste trivsel- och trygghetsenkät värderade eleverna tryggheten till 4,2 och trivseln till  4,3 på den femgradiga skalan. Idag är skolan fullbelagd med 259 elever.

Maria Silén-Kaminski, rektor
maria.silen-kaminski@rws.se 

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Uppsala
RWS Uppsala Tel: 076 126 22 46
Rektor,
Maria Silén-Kaminski:
073-075 72 15
Skoladministratör,
Erika Erfäldt:
076-126 22 46
E-mail: erika.erfaldt@rws.se
Adress:
Kungsgatan 18, 753 21 Uppsala
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan