Pedagogik

Målet, inte metoderna, är viktigast

Det är vår mission – att ingen enskild elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter – som är det viktigaste för oss när vi planerar vår verksamhet. Vi tror inte att det bara finns ett svar på hur missionen kan uppfyllas utan vi är öppna för att prova oss fram vilket innebär att vi på en övergripande och visionär nivå inte låser oss vid någon enskild undervisningsmetod. Det betyder inte att vi byter pedagogisk inriktning titt som tätt, utan vi provar oss fram systematiskt och utvärderar våra resultat noga. Och är vi inte nöjda sätter vi oss vid ritbordet igen.

Gemensamt ”skelett” för pedagogiken i samtliga våra verkamheter är dock våra ledmotiv och förmågor som presenteras nedan.

RWS ledmotiv

I LGr11 och LPFö98 uttrycks ett antal övergripande perspektiv som ska löpa som röda trådar i all verksamhet, t.ex. ett internationellt perpsktiv och ett etiskt perspektiv. Inom RWS har vi valt att sammanställa och lyfta fram dessa perspektiv och vi kallar dem våra ledmotiv. Ledmotiven är både teoretiska och praktiska. Eleverna ska kunna resonera teoretiskt utifrån dem, men de ska också kunna fatta beslut och agera utifrån dem. Det räcker alltså inte att vara medveten om hur olika faktorer påverkar hälsan (ledmotivet ”fysisk och psykisk hälsa”) utan det gäller att i vardagen kunna fatta beslut och agera för en så god hälsa som möjligt. Det här är RWS ledmotiv

 •  Sverige i världen. Våra elever vet hur natur och samhällen ser ut i andra delar av världen. Därför fattar de lokala beslut i ett globalt perspektiv och kan samverka med människor från olika länder.
 • Historia och framtid. Våra elever förstår att det som händer idag påverkas av vad som hänt tidigare. Därför tänker de på framtida konsekvenser när de agerar idag.
 • Samhälle och demokrati. Våra elever har god kännedom om de mänskliga rättigheterna, demokratins grunder och hur ett samhälle är uppbyggt. Därför agerar de för att de mänskliga rättigheterna ska upprätthållas och de har en vilja att påverka samhällets utveckling på demokratisk väg.
 • Vetenskap och forskning. Våra elever kan skilja fakta från värderingar och tro och de vet hur ny kunskap framställs på vetenskaplig väg. De har också kännedom om det finns flera olika sätt att se på kunnande och vetenskap. Därför litar de inte blint på information, utan ställer kritiska frågor kring hur, varför och av vem den framställts.
 • Natur och miljö. Våra elever har god kunskap om människans beroende av och påverkan på naturen. Därför fattar de beslut och agerar för en hållbar utveckling.
 • Relationer och kultur. Våra elever vet att samhällens uppbyggnad och människors relationer påverkas av den kultur de lever i. Därför kan de läsa av sociala koder i olika sammanhang och de kan möta människor från olika kulturer med en stor öppenhet, nyfikenhet och tolerans.
 • Livet och etiken. Våra elever vet att rätt och fel inte är givet i alla situationer. Därför är de skickliga i att resonera och agera utifrån etiska överväganden. De verkar för ett gott liv för sig själva och för andra. De har också insikt om att bilden av det goda livet kan skilja sig åt mellan människor och kan agera utifrån detta.
 • Entreprenörskap. Våra elever vet att mänsklighetens och individers utveckling kan påverkas positivt av entreprenörskap och framåtanda. Därför är de själva handlingskraftiga, kreativa och uppfinningsrika.
 • Fysisk och psykisk hälsa. Våra elever har god kunskap om faktorer som påverkar hälsan och de har en god självkänsla. Därför gör de val som på bästa sätt gynnar deras fysiska och psykiska hälsa på lång och kort sikt.

RWS förmågor

I LPFö98 och LGr11 med tillhörande kursplaner uttrycks förmågor som eleverna ska utveckla för att lyckas med sitt nuvarande och framtida studie- och yrkesliv. Även i ”Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande” utgivna av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 2006, finns sådana förmågor. Inom RWS har vi valt att sammanfatta och sammanställa förmågorna från dessa dokument och kallar sammanfattningen för RWS förmågor, som presenteras nedan.

 • Finna och kritiskt granska information. För att lyckas i ett kunskapssamhälle behöver varje person vara skicklig i att finna och ta till sig ny information. Då gäller det att ha goda kunskaper om var informationen finns och att kunna läsa och lyssna effektivt. Det gäller också att kritiskt kunna granska informationen och fråga sig varför, hur samt för och av vem den producerats.
 • Reflektera, tolka och se sammanhang. Fakta och information påverkas av i vilket sammanhang den finns. Därför gäller det att vara bra på att se ”den stora bilden” och förstå hur något man just lärt sig passar ihop med det man kan sedan tidigare. Det gäller också att vara nyfiken och ställa frågor kring det man ser och hör. På så vis kan man plötsligt förstå något på ett nytt sätt.
 • Kommunicera i tal och skrift. För att lära känna sig själv och andra och för att kunna presentera fakta och åsikter gäller det att ha ett rikt ordförråd och en vilja att tala och skriva. Det gäller också att kunna tala och skriva på ett sätt som passar i olika sammanhang.
 • Estetiska uttrycksformer. Estetiska uttrycksformer är en del av människans kultur. Kunskaper, åsikter och personlighet kan t.ex. uttryckas med bilder, skulpturer, film, musik, teater.
 • Begreppskunskap och metodval. För att bli duktig på något gäller det att lära sig de ord och det språk som omger det (t.ex. att lära sig slöjdsalens verktyg eller matematikens begrepp). Det gäller också att lära sig många olika metoder och tekniker (t.ex. olika sätt att måla en bild eller att mäta pH) och att bli skicklig på att välja och använda dem i lämpliga situationer.
 • Använda IT. För att kunna finna och sprida information t.ex. via Internet behöver man ha god kännedom om de tekniska lösningar, i form av mjuk- och hårdvara, som finns.
 • Processmedvetenhet och samarbete. Vad man än gör i yrkes- och studieliv så går det att se som en process eller ett projekt som ska planeras, genomföras, utvärderas och i många fall dokumenteras. För att lyckas med sina projekt gäller det alltså att vara duktig på dessa delar. Det gäller också i princip alltid att kunna samarbeta med andra människor, och då måste man vara medveten om hur man själv och andra fungerar och vad man kan göra för att underlätta samarbetet.
 • Kreativitet och problemlösning. För att lösa problem och komma framåt gäller det att vara finurlig, ha fantasi och inte vara rädd för att testa nya idéer.