Utveckling och lärande

Inom RWF är vi måna om att följa läroplanen, utbilda vår personal i läroplansteori och säkerställa att vi arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta gör vi genom ett arbetssätt som tillåter barnens delaktighet och inflytande, närvarande pedagoger som lyssnar in och tillför ny kunskap och använder oss av dokumentation som verktyg för fortsatt lärande. Utbildningen i förskolan grundar sig på ett helhetsperspektiv där ett ämnesöverskridande arbetssätt med varierat innehåll ska bidra till ett lustfyllt lärande för barnen genom lek och fantasi. Undervisningen ska ske både organiserat och spontant. I förskolan möter barnen ämnen som språk, matematik, naturvetenskap och skapande för första gången. Genom att ha en välplanerad verksamhet kan vi erbjuda förutsättningar för ett lärande som blir både medvetet och systematiskt. Redan från tidig ålder erbjuds barnen att delta i olika aktiviteter som främjar utveckling och lärande. Det kan exempelvis handla om att: 

  • Genom språklekar och högläsning få ett berikat ordförråd
  • Genom att sortera föremål i storleksordning, eller följa instruktioner få möta ett första matematiskt tänkande
  • Genom aktivt experimenterande få delta i olika fysikaliska fenomen och kemiska processer
  • Genom att undersöka och besöka djur och natur få en inblick i naturvetenskap
  • Genom materialkännedom, digitala verktyg och olika estetiska uttryck få lyckas i skapande och kommunikation

Och mycket, mycket mer. Våra förskolor är en del av svensk utbildning och ska lägga grunden för fortsatt skolgång. Det gör vi genom att utgå ifrån barnens intressen, få barnen att förundras och lyckas och genom det skapa lust och längtan till att lära nytt!