Helhet

Skolan är en plats där både elever och personal spenderar en stor del av sin tid. För att ha förutsättningar att utvecklas maximalt och för att må bra i sin vardag är det många faktorer som spelar in och bildar en helhet och det tar vi på största allvar.

Elevhälsa

Det finns faktorer som gör att elever behöver tillfälligt eller permanent stöd för att lyckas med sina studier. När dessa behov går utanför pedagogens kompetens och befogenheter tar elevhälsan vid för att tillsammans med pedagogen skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven. Därför är en fullt utbyggd och väl fungerande elevhälsa en självklarhet i vår strävan efter att alla elever ska nå sin fulla potential.

Relationer

På en arbetsplats där hundratals individer möts varje dag utgör relationer en stor del av tillvaron. Det gäller såväl barn som vuxna, men inte minst är det viktigt att en uppväxande generation får mycket hjälp och stöd i hur man agerar med och mot andra människor. Med våra ledord – ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft – för ögonen jobbar vi medvetet med våra elevers sociala utveckling och förmåga att hantera olika livssituationer.

Skoldagens organisation

Vi tror att ett helhetstänkande i sig gynnar elevernas välbefinnande. Vi upplever att man på många håll har lättare att organisera elevernas vardag utifrån ett helhetstänkande och ett elevperspektiv för de yngre barnen, men att det senare i utbildningssystemet tenderar att vara andra krafter som styr. Inom RWS strävar vi efter att utgå från elevernas behov genom hela utbildningssystemet. Det gäller allt från lokalernas utformning till schemaläggning och utbildningens upplägg.

Lokaler och närmiljö

För att bidra till elevernas utveckling ska våra lokaler och dess närmiljö vara inspirerande, ändamålsenliga och säkra. Och lika viktigt som lokaler för inlärning och utveckling är också utrymmen för rast och lek, korridorer och toaletter etc. För hur bra presterar man om man avstår toalettbesök eller inte har någonstans att slappna av mellan lektionerna? 

Mat

Att äta är en väldigt grundläggande del av människans natur. Så givetvis är maten och dess kvalitet en viktig del av en arbetsdag för såväl barn som för ungdomar och vuxna. Därför gör vi vårt allra bästa för att erbjuda god och näringsriktig mat i våra verksamheter.