Personuppgiftsbehandling

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar personuppgifter inom Raoul Wallenbergskolorna. Nedan finner du information kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som trädde i kraft 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i.

Det är viktigt för dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade i våra system har du dessutom rätt till information om detta. Eftersom det är vår skyldighet som personuppgiftsansvarig att förmedla denna information vill vi därför att du tar del av nedanstående information.

Information om behandling av personuppgifter vårdnadshavare förskola

Inom Raoul Wallenbergskolorna (RWS) behandlar vi personuppgifter i enlighet med gällande regelverk. Raoul Wallenbergskolorna AB (556 674-0113) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av ditt/era barns personuppgifter. Vi använder olika digitala tjänster/system för att kunna ta vårt ansvar för förskolan. Det innefattar exempelvis administration, köhantering, men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig/er och ditt/ert barn i förskolan. Exempel på sådana personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi registrerar även andra typer av personuppgifter, exempelvis pedagogiska planer och närvaro med lämning/hämtning.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning i våra skolverksamheter vilar på laglig grund, därför att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som skola. Vi har därmed ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. De digitala system vi använder är det skoladministrativa systemet Admentum och lärplattformen Tyra. Dessutom använder vi i vårt interna arbete inom RWS Office 365.

Ändamålen

Ändamålen är att med personuppgifterna upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen, hantera närvaro med lämning/hämtning, kommunicera genom att bl a skicka ut skriftlig information. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för statistiska ändamål och i utbildningssyfte. Personnummer registreras, eftersom det är viktigt att vi inom RWS ska kunna säkerställa de inskrivnas identitet. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till olika myndigheter, som exempelvis SCB, Skolverket, Skolinspektionen och kommunala myndigheter för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag som förskola. Vid all hantering av personuppgifter iakttar vi hög säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

RWS lagrar och hanterar dina/era personuppgifter så länge du/ni finns inskrivna i vår verksamhet. Senast ett år efter utskrivning raderas alla personuppgifter. RWS kommer då enbart fortsätta att lagra personuppgifter och information som vi enligt lag är skyldiga att spara.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt till insyn i hur dina/era personuppgifter behandlas. Det innebär bl a att du kan begära att få information om vilken information vi lagrar och hur vi behandlar den. Du har förstås även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. Du kan även begära att få personuppgifter flyttade från våra system till annan aktörs system, s k dataportabilitet.

Om du önskar få något av ovanstående verkställt kan begäran om detta skickas till ledningen för aktuell förskola med kontaktuppgifter som finns på vår hemsida. Om du i något avseende är missnöjd med vårt sätt att behandla personuppgifter vill vi i första hand att du framför dina eventuella klagomål till ledningen för vår förskolenhet. Du har dock också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten vid eventuella klagomål.

Foton och film

I vår dagliga verksamhet använder vi foton och filmer som ett pedagogiskt verktyg för att dokumentera vad som sker i förskolan, samt dokumentera enskilt barns utveckling. Vi sparar och lagrar i allmänhet i barnets portfolio. Vi använder också dokumentationen i den digitala kommunikationen med vårdnadshavare, och vi sätter upp foton på barnen i våra förskolor. Foton och filmer kommer inte att publiceras externt utan godkännande från vårdnadshavare.

När du/ni bekräftar och godkänner en plats i vår förskola bekräftar du/ni att information mottagits om personuppgiftsbehandlingen inom RWS.

Information om behandling av personuppgifter vårdnadshavare skola

Inom Raoul Wallenbergskolorna (RWS) behandlar vi personuppgifter i enlighet med gällande regelverk. Raoul Wallenbergskolorna AB (556 674-0113) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av ditt/era barns personuppgifter. Vi använder olika digitala tjänster/system för att kunna ta vårt ansvar för grundskolan och fritidshemmet/klubben. Det innefattar exempelvis administration, köhantering, bedömningar, kurs- och lektionsplanering, men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig och våra elever i skolan. Exempel på sådana personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi registrerar även andra typer av personuppgifter, exempelvis pedagogiska planer, närvaro, bedömningar och betyg, samt information om hälsa inom ramen för skolornas elevhälsoarbete.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning i våra skolverksamheter vilar på laglig grund, därför att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som skola. Vi har därmed ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. De digitala system vi använder är det skoladministrativa systemet Admentum, lärplattformen Canvas och Google Suite for Education. Dessutom använder vi i vårt interna arbete inom RWS Office 365.

Ändamålen

Ändamålen är att med personuppgifterna upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen, hantera närvaro/frånvaro, kommunicera genom att bl a skicka ut skriftlig information. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för statistiska ändamål och i utbildningssyfte. Personnummer registreras, eftersom det är viktigt att vi inom RWS ska kunna säkerställa de inskrivnas identitet. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till olika myndigheter, som exempelvis SCB, Skolverket, Skolinspektionen och kommunala myndigheter för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag som grundskola och fritidshem/klubb. Vid all hantering av personuppgifter iakttar vi hög säkerhet och sekretess.

Våra skolors medicinska och psykologiska arbete inom elevhälsan är separerad från den pedagogiska verksamheten och regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att övrig personal på skolan inte har tillgång till den information och de personuppgifter som hanteras inom elevhälsan.

Lagringstiden

RWS lagrar och hanterar dina/era personuppgifter så länge du/ni finns inskrivna i vår verksamhet. Senast ett år efter utskrivning raderas alla personuppgifter. RWS kommer då enbart fortsätta att lagra personuppgifter och information som vi enligt lag är skyldiga att spara, exempelvis betyg.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt till insyn i hur dina/era personuppgifter behandlas. Det innebär bl a att du kan begära att få information om vilken information vi lagrar och hur vi behandlar den. Du har förstås även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. Du kan även begära att få personuppgifter flyttade från våra system till annan aktörs system, s k dataportabilitet.

Om du önskar få något av ovanstående verkställt kan begäran om detta skickas till ledningen för aktuell grundskola eller fritidshem/klubb med kontaktuppgifter som finns på vår hemsida. Om du i något avseende är missnöjd med vårt sätt att behandla personuppgifter vill vi i första hand att du framför dina eventuella klagomål till ledningen för vår skolenhet. Du har dock också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten vid eventuella klagomål.

Foton och film

I vår dagliga verksamhet använder vi foton och filmer som ett pedagogiskt verktyg för att dokumentera vad som sker i grundskolan eller fritidshemmet/klubben, samt dokumentera enskild elevs utveckling. Vi sparar och lagrar i allmänhet i elevens portfolio. Vi använder också dokumentationen i den digitala kommunikationen med vårdnadshavare, och vi sätter upp foton på eleverna i våra grundskolor och fritidshem/klubbar. Foton och filmer kommer inte att publiceras externt utan godkännande från vårdnadshavare.

När du/ni bekräftar och godkänner en plats i vår grundskola eller fritidshem/klubb bekräftar du/ni att information mottagits om personuppgiftsbehandlingen inom RWS.

Information om behandling av personuppgifter medarbetare

Inom Raoul Wallenbergskolorna (RWS) behandlar vi personuppgifter i enlighet med gällande regelverk. Raoul Wallenbergskolorna AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behöver spara och använda vissa uppgifter om dig för att kunna fullfölja vårt uppdrag som arbetsgivare. Uppgifter som sparas  och används är t ex namn, personnummer, kontaktuppgifter , adressuppgifter, anställningsvillkor, löneuppgifter m m.

Som anställd inom RWS kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med anställning vilar på laglig grund, därför att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som arbetsgivare. Vi har därmed ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen

Ändamålen är att med personuppgifterna upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen, hantera närvaro/frånvaro, kommunicera genom att bl a skicka ut skriftlig information. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för statistiska ändamål och i utbildningssyfte. Personnummer registreras, eftersom det är viktigt att vi inom RWS ska kunna säkerställa de anställdas identitet. Personuppgifterna finns lagrade och behandlade i våra IT-system Tyra (förskolan) och Admentum och Canvas (grundskolan), samt i våra personaladministrativa system Hogia lön, Flex och vårt nya personaladministrativa system Sympa. Detta system kommer innehålla all den information om dig som anställd som du och vi behöver för en smidig hantering av de personaladministrativa frågorna. Både du som anställd och vi som arbetsgivare kommer att ha tillgång till systemet, vilket gör att vi i princip helt och hållet kommer slippa skicka personalinformation via exempelvis email. Implementeringen av detta system är den viktigaste åtgärden för att säkra en säker och trygg hantering av dina personuppgifter inom RWS.

Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till olika myndigheter, och företag som exempelvis Skatteverket och Allecta för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag som arbetsgivare. Vid all hantering av personuppgifter iakttar vi hög säkerhet och sekretess. Personuppgifter som är speciellt känslig, som exempelvis hälsouppgifter m m, hanteras också enligt gällande lag och med den högsta graden av autentisering.

Lagringstiden

RWS lagrar och hanterar dina personuppgifter så länge du finns anställd i något av våra verksamheter. Senast ett år efter att anställningen upphör raderas alla personuppgifter. RWS kommer då enbart fortsätta att lagra personuppgifter och information som vi enligt lag är skyldiga att spara.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär bl a att du kan begära att få information om vilken information vi lagrar och hur vi behandlar den. Du har förstås även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. Du kan även begära att få personuppgifter flyttade från våra system till annan aktörs system, s k dataportabilitet.

Om du önskar få något av ovanstående verkställt kan begäran om detta skickas till HR-avdelningen inom RWS. Om du i något avseende är missnöjd med vårt sätt att behandla personuppgifter vill vi i första hand att du framför dina eventuella klagomål till HR-avdelningen. Du har dock också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten vid eventuella klagomål.

När du bekräftar och godkänner anställning inom RWS bekräftar du att information mottagits om personuppgiftsbehandlingen inom RWS.

Du kan alltid komma i kontakt med oss via dessa kontaktuppgifter:

Raoul Wallenbergsskolan
Luntmakargatan 66
113 51 Stockholm

Telefon:+ 46 (0) 70 786 67 23
E-mail:info@raoulwallenbergskolan.se