Om nya förskolor

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren är avgörande för att forma ett framtida gott samhälle. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Vår mission är att brinna för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor. Våra förskolor ska bidra till en positiv utveckling av det omkringliggande samhället och fungera som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna – ”Skolan mitt i byn”.

Vår ambition är att Raoul Wallenbergförskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi erbjuder barnen en god utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vårt arbete utgår från förskolans läroplan, RWS grundläggande värderingar och våra lokala förutsättningar. Vi anpassar undervisningen utifrån varje enskild individs unika förutsättningar, både genom planerade aktiviteter och spontana möjligheter till lärande. Genom samarbete med hemmen vill vi främja barnens goda karaktärsutveckling, så att de kan växa upp till ansvarskännande medborgare i vårt demokratiska samhälle.

Vi lägger stor vikt vid individperspektivet och säkerställer att varje barn ges möjlighet att utveckla sina egna färdigheter och förmågor. Vi strävar efter att tidigt identifiera hur barnen lär och fungerar i relation till andra barn och vuxna.

Våra förskolor arbetar dagligen utifrån våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. För att alla barn ska känna sig sedda och trygga tillämpar vi RWF-modellen, vilket innebär att vi välkomnar varje barn till förskolan varje dag, upprätthåller ordning och reda i verksamheten samt inkluderar hälsa och rörelse som en viktig del av vår vardag.


Här kan du läsa mer om varje projekt:

RWF Viby
Till förskolan