Öppenhet

Vår grundläggande inställning är att skola och förskola aldrig finns till för sin egen skull och inte får vara en skyddad verkstad. Därför är ett uppriktigt samarbete med såväl vårdnadshavare som närsamhälle en förutsättning för att vi ska lyckas fullt ut med vårt uppdrag.

Skolan – ett samspel mellan tre parter

Vi som bedriver utbildning för barn och ungdomar är de som ska känna till och på mest effektiva sätt organisera vår verksamhet så att vi följer de lagar och styrdokument som reglerar vår verksamhet. Men inom ramen för dem finns ett stort spelrum och i mötet med nya grupper och individer uppstår nya situationer. Situationer som vi har ett stort, men inte odelat, ansvar för. För, för oss är såväl huvudpersonerna – eleverna – som deras vårdnadshavare minst lika viktiga för att vi ska lyckas. Det kan tyckas sjävklart, men det är en inställning som ställer krav på oss att skapa utrymmen för att verkligen låta elever och vårdnadshavare komma till tals och kunna utöva verkligt inflytande på verksamheten. Det ställer också krav på att elever och vårdnadshavare som väljer oss tar ansvaret att engagera sig i så väl den enskilde elevens studiesitutation som i större frågor.

För att underlätta den dagliga kommunikationen kring den enskilde elevens utveckling strävar vi efter att ha bästa möjliga IT-stöd, kallat RWSnet. Genom RWSnet kan skolan/förskolan, elever och vårdnadshavare dokumentera och följa elevens utveckling och ta del av aktuell information om verksamheten. Den löpande dokumentationen och kommunikationen i RWSnet är också det som ligger till grund för utvecklingssamtalen där nya utvecklingsmål sätts upp i elevens IUP. När det är dags för utvecklingssamtalet ska alltså alla tre parter redan känna till vad som hänt under terminen så att samtalet kan fokusera på den framtida utvecklingen.

På samtliga enheter inom Raoul Wallenbergskolan finns föräldraråd (PTA, Parents-Teachers Association) och på samtliga grundskolor finns elevråd. Föräldraråd och elevråd träffar regelbundet skolans ledning för att utbyta tankar och erfarenheter kring verksamheten och tillsammans arbeta fram förbättringar.

Skolan är en del av samhället

Skolan ska förbereda eleverna för framtida studier och yrkesliv och därför ser vi det som en självklarhet och nödvändighet att ha ett nära och gott samarbete med de organisationer där eleverna ska spendera sin framtid, t.ex. universitet, näringsliv och offentlig förvaltning.