RWS hälsoprofil

På Raoul Wallenbergskolorna har vi en uttalad hälsoprofil. Vi vill genom vårt arbete med hälsa från förskola till grundskola bidra till välmående vilket ger grund till gott liv och goda lärandeprestationer. Vi utgår från Skolverkets definition om att hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi delar upp hälsa i två aspekter; den fysiska och mentala hälsan där den sociala hälsan ingår. Vi har ett holistiskt synsätt och anser att båda begreppen är beroende av och påverkar varandra.

Vår hälsoprofil innebär att vi arbetar brett inom följande områden.

  • Trygg miljö – en av de viktigaste förutsättningarna är att alla barn och elever känner sig välkomna, respekterade och trygga. Därför ska alla våra enheter arbeta målinriktad för att skapa en trygg och trivsam miljö. Detta betyder i praktiken att vi arbetar dagligen med väl utarbetade förhållningsregler och rutiner för att skapa en trygg lärmiljö. 
  • Samarbete – I vår strävan att förbereda barnen till goda samhällsmedborgare organiserar vi verksamheten så att barnen och elever möts, leker och lär tillsammans. De får då möjlighet att på olika sätt utveckla sina sociala samspelsprocesser, personlig integritet och självkänsla.
  • Näringsrik kost via Raouls kök – Goda och näringsriktiga måltider är en viktig del av vår hälsoprofil. vi strävar alltid efter att ge så näringsrik kost som möjligt. Den mat vi erbjuder via vårt egna kök Raouls kök är kravcertifierad och våra råvaror håller god kvalité.  
  • Rörelseglädje och återhämtning i balans – utbildningen och undervisningen utomhus är av stor vikt för barnen och elevers utveckling och lärande. På våra gårdar erbjuds material och ytor som inspirerar och lockar till lek och rörelse. Vi ser till helheten när vi planerar dagar och försöker få till en balans mellan mer energikrävande aktiviteter med lugnare i en hälsosam balans. Våra aktiviteter ska bidra till ökad kroppsmedvetenhet både i form av aktivitet och ansträngning men även om avslappning och stillhet.
  • Psykisk hälsa – välbefinnande handlar om att kunna balansera känslor och kunna känna tillfredställelse och mening med livet. Vi arbetar både förebyggande och för att främja psykisk hälsa, vilket kan ske genom medvetandegörande, skapa ett öppet klimat men även ge metoder och verktyg. 
  • Samarbete med lokalt föreningsliv – Genom att utveckla samarbete med det lokala föreningslivet kan vi integrera skoldagen med idrottsutövande på fritiden.

Hälsoveckor

En vecka per termin genomför vi både i förskolan och i grundskolan en vecka med fokus och fördjupning för god hälsa, (i årshjulet för grundskolan eller förskolan finns veckorna noterade). Det är varje enhet som utifrån central inspiration planerar och genomför hälsoveckan. Aktiviteter som ordnas varierar mellan barn och elevernas behov samt utifrån lokala förutsättningar.

Exempel på aktiviteter är Hälsolopp, bygga upp roliga och utmanande hinderbanor och andra typer av rörelseglädje där man får utmana sin motoriska förmåga. Det kan vara teman om vikten av återhämtning och god kost.

Hälsoinspiratörer & Trivselledare

  • På varje förskola finns en eller ett par hälsoinspiratörer, vilka har ett särskilt uppdrag att se över att den dagliga verksamheten hela tiden arbetar i enlighet med våra mål att främja en god hälsa samt även att de bidrar till planering och genomförande under hälsoveckorna.
  • I grundskolorna är har vi Trivselledarkoncept vilket innebär att ett par elever i varje klass får genomgå ledarskapsutbildning och sedan leda olika typer av fysiska rastaktiviteter.