Utveckling

En ständig strävan efter utveckling och förbättring genomsyrar hela vår verksamhet. För att lyckas med det krävs ett medvetet arbete med planering och utvärdering på flera nivåer.

Individ

Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP). Den revideras vid utvecklingssamtalet som regelbundet sker mellan mentor, elev och vårdnadshavare. I IUPn kartläggs elevens nuläge i fråga om kunskaper och social utveckling. Utifrån nuläget, ambitioner och önskemål sätts sedan nya utvecklingsmål upp för den kommande perioden. IUPn blir på det sätt det verktyg som gör att varje elev får sin personliga touch på vardagen i skolan/förskolan. IUPn är ett levande dokument som ständigt förändras, men gamla versioner sparas så att man efter ett par år har en rik dokumentation över elevens utveckling. Dokumentationen består av såväl anteckningar från utvecklingssamtalen men också av arbeten som sparas för att visa på sin utveckling. Vår vision är att en elev som gått hos oss i flera år ska ha en rik bank av arbeten som på ett handgripligt sätt visar utvecklingen av olika färdigheter.

Enhet

På enhetsnivå är rektor/förskolechef ansvarig för att ständigt arbeta för förbättring. På enhetsnivå sammanställs och utvärderas elevernas utveckling på gruppnivå för att upptäcka styrkor och svagheter i enskilda ämnen, hos enskilda pedagoger eller vissa elevkategorier. På så vis kan kommande verksamhet planeras för att skapa en så likvärdig och högklassig utbildning som möjligt.

Koncern

Utifrån regelbundna diskussioner och sammanställningar på koncernnivå sätts riktlinjer och direktiv som är gemensamma för hela koncernen. Det kan t.ex. handla om att man under en period ska fokusera på elevernas resultat i ett visst ämne, val av undervisningsmetoder eller fokus på något visst ledmotiv eller förmåga. Genom att vi är en koncern kan vi på ett effektivt sätt samordna våra resurser så att expertis från en verksamhet kommer hela koncernen till godo.