Undervisningen i förskolan

  • Våra förskolor är en del av svensk utbildning och ska lägga grunden för fortsatt skolgång.
  • Vi utgår ifrån barnens intressen, får barnen att förundras och lyckas och genom det skapa lust och längtan till att lära nytt.
  • Redan från tidig ålder erbjuds barnen att delta i aktiviteter som främjar utveckling och lärande. Det sker exempelvis genom språklekar och högläsning, matematiska aktiviteter, experimenterande med fysikaliska fenomen och kemiska processer , besöka och undersöka djur och natur, skapande och kommunikation med olika estetiska metoder m m.
  • Under senare delen av förskoleperioden använder vi den s k Bornholmsmodellen för att påbörja träningen i att läsa och skriva. Bornholmsmodellen används också sedan i grundskolans förskoleklass och åk 1.
  • I förskolan dokumenterar vi och följer upp varje enskilt barns utveckling i vår digitala portfolio Tyra. Vi använder text, bild och film – både som individ och i samspelet med andra barn – för att beskriva barnets utveckling.
  • Individuellt utvecklingssamtal med vårdnadshavarna genomförs minst en gång per skolår.