Undervisningen i grundskolan

 • För barn som kommer från våra egna förskolor görs en gedigen överlämning från ansvarig förskollärare till ansvarig förskoleklasslärare.
 • I början av förskoleklassens första termin kartläggs elevernas kunskapsstatus och en första Individuell utvecklingsplan (IUPn) upprättas i samförstånd med vårdnadshavarna.
 • IUPn är ett levande dokument som finns tillgängligt för lärare och vårdnadshavare på skolplattformen Admentum och utvecklas löpande under hela grundskoletiden.
 • Individuella utvecklingssamtal genomförs en gång per termin under hela grundskoletiden.
 • Vi använder IT-verktyg som ligger i teknologins framkant, vilket gör det möjligt för pedagogerna att individanpassa undervisningen.
 • Inom RWS har vi gemensamma digitala ämnesmastrar i varje ämne och för varje årskurs som vi utvecklar i lärplattformen Canvas. Dessa ämnesmastrar utvecklas gemensamt av lärarna från alla våra skolor under ledning av våra förstelärare.
 • I Canvas får eleverna tillgång till en digital kurs för varje ämne baserat på dessa ämnesmastrar. De innehåller en grovplanering för hela skolåret. Inför varje lektion publicerar lärarna undervisningsmaterial, länkar till digitala läromedel, undervisningsfilmer och olika arbetsuppgifter som eleven ska genomföra och lämna in.
 • Inlämning på mellan- och högstadiet sker i allmänhet i digital form med skriven text, tal eller film som eleven spelar in med sin dator och tillgänglig mjukvara i Canvas.
 • När läraren bedömer varje enskild elevs inlämningsuppgift i Canvas uppdateras resultatet i elevens egen ämnesmatris i Admentum.
 • Alla elever från åk 4 har tillgång till egen chromebook.
 • Fritidsverksamheten bidrar i elevernas kunskapsutveckling genom speciella lärandeaktiviteter på eftermiddagarna.
 • I övergången mellan de lärarledda lektionerna och fritidsverksamheten har vi aktiviteter som är relaterade till den undervisning eleverna fått tidigare på dagen. Det kan vara praktisk tillämpning av undervisningen. Det kan vara läxhjälp och annat specialstöd till enskilda elever eller grupper av elever.
 • För elever som har behov av extra utmaningar utöver det som erbjuds i lektionernas normala undervisningstakt erbjuder vi speciella aktiviteter.
 • I samarbete med Chalmers tekniska högskola och inom ett projekt kallad Mathm
 • Elever med behov av särskilt stöd får det genom speciallärare.