Uppföljning

Uppföljningen av varje enskild elevs kunskapsutveckling är ytterst viktig för att eleven ska nå sin fulla potential. I varje årskurs från förskoleklass till åk 9 gör därför lärarna två gånger per termin en prognos för varje elevs kunskapsinhämtning i varje enskilt ämne. Prognosen gäller om eleven kommer att nå kunskapskraven i varje enskilt ämne till årskurs 3, 6 eller 9. Elev som får grön markering är på väg mot kunskapskraven. Gul markering betyder att läraren är osäker och att extra anpassningar sannolikt måste sättas in. Röd betyder att eleven har stora problem och att ett speciellt åtgärdsprogram måste upprättas i ämnet. Prognosen publiceras för eleven och vårdnadshavarna på Admentum och utgör underlag för IUP och de terminsvisa utvecklingssamtalen. 

I lågstadiet använder vi dessutom skolverkets bedömningsstöd i ämnena svenska (tal, läsa och skriva) och matematik för att säkerställa god kunskapsutveckling för eleven. Vi checkar av olika lärandemoment och säkerställer att varje enskild elev når kunskapskraven. I att läsa svenska använder vi dessutom ett digitalt verktyg som heter LegiLexi. I årskurs 3 genomförs nationella prov enligt Skolverkets riktlinjer.

I mellanstadiet och högstadiet använder vi i början av varje skolår ett digitalt testverktyg i ämnena svenska, matematik och engelska för att få en ögonblicksbild av var varje enskild elev, klasserna och årskurserna befinner sig kunskapsmässigt. Resultatet av dessa tester utgör underlag för planering av skolåret. När lärarna i Canvas gör bedömningar av elevernas prestationer i olika ämnesaktiviteter används s k bedömningsmatriser uppdateras resultatet med automatik elevens ämnesmatris i Admentum. Där kan elev och vårdnadshavare löpande följa elevens kunskapsutveckling. För årskurserna 6, 7, 8 och 9 sätts betyg i slutet av varje termin och publiceras på Admentum. I  årskurserna 6 och 9 genomförs nationella prov enligt Skolverkets riktlinjer.