Trygghet med lugn och studiero

Lugn och studiero samt ordning och reda i skolan är en grundläggande förutsättning för trygghet och gott lärande bland barn och ungdomar. I våra skolor bedriver vi dagligdags vår verksamhet baserat på vår värdegrund och våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Syftet är förstås att forma en god och respektfull miljö på skolan som gör att fokus hos eleverna kan ligga på lärandet och den egna personliga utvecklingen. Skolarbetet bedrivs utifrån ett gemensamt styrdokument ”Raoul Wallenbergmodellen för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter” och varje skola tar fram sin egen lokala Likabehandlingsplan. 

Vi har tydliga trivselregler och genomför löpande förebyggande och främjande trygghetsinsatser bland barn och elever. Våra elevhälsoteam har huvudansvaret för detta. Bland pedagogerna pågår en ständig utbildning och träning i positivt och tydligt bemötande, samt i självledarskap. Det är nolltolerans mot varje form av mobbing och kränkning. Vi mäter och följer upp den sociala miljön ett par gånger per termin. Vid den senaste mätningen värderade eleverna i grundskolorna trivseln till 4,2 på en femgradig skala och tryggheten till 4,3. I förskolorna värderade vårdnadshavarna barnens trygghet till 4,5. 

  • 27 augusti och 27 januari har vi temadagar omkring Raoul Wallenberg och hans livsgärning i alla skolor. Fokus är på våra ledord och värdegrund.
  • Löpande under terminerna jobbar barnen och elever med våra ledord – ett åt gången – för att bottna riktigt ordentligt i vart och ett av dem.
  • I våra grundskolor tillämpar vi tydliga och enhetliga rutiner inför och under lektioner, den s k RWS-modellen.
  • En gång per termin genomförs en trivsel- och trygghetsenkät bland eleverna, som sedan vid behov följs upp med åtgärder av skolledningen.
  • Mobiler är inte tillåtna i låg- och mellanstadiet. I högstadiet lämnas mobilerna in vid lektionsstart.
  • Vid incidenter mellan elever gör pedagogerna en anmälan via vår skolplattform Admentum som direkt når både rektor och huvudman för eventuella åtgärder.