Hälsa och rörelse

Forskningen visar att omfattande fysisk aktivitet i de lägre åldrarna kan ge påtagligt positiva resultat för hjärnans utveckling. Genom fysisk aktivitet blir hjärnan bättre syresatt och tillväxten av hjärnceller och kopplingarna mellan cellerna förbättras. Det har också konstaterats att fysisk aktivitet gör att barn får bättre koncentration, bättre självkänsla, hanterar stress bättre och att minnet förbättras. Barn och ungdomar rör sig dock alldeles för lite, vilket innebär att risken för olika typer av välfärdssjukdomar tränger sig allt längre ner i åldrarna. 

Vi menar därför att hälsa och idrott av flera olika skäl, bl a för allmänt välmående och för goda lärandeprestationer, bör ha en central plats i unga människors liv. 

I våra förskolor och grundskolor skapar vi bra förutsättningar för olika typer av aktiviteter som stimulerar till rörelse både i skolan och på fritiden. 

  • Skolgårdarna inbjuder till olika typer av fysiska utmaningar.
  • Våra pedagoger leder rörelseaktiviteter både under lektioner och under raster.
  • Fritidsdelen av skoldagen innehåller många pedagogledda fysiska aktiviteter.
  • I förskolorna genomförs pedagogledda rörelseaktiviteter minst ett par gånger per dag
  • I grundskolorna är vi en del i Trivselledarkonceptet som innebär att ett par elever i varje klass får genomgå ledarskapsutbildning och sedan leda olika typer av fysiska rastaktiviteter.
  • Vi utvecklar steg för steg samarbete med det lokala föreningslivet för att integrera skoldagen så långt möjligt med idrottsutövande på fritiden.
  • Genom vårt eget kök – Raouls kök – säkerställer vi att barn och elever får god och näringsriktig kost.