Grundbultarna i vår verksamhetsidé

Det dagliga arbetet i våra skolor bedrivs utifrån följande grundbultar i vår verksamhetsidé:

 • Vi utvecklar karaktär och kunskap!
  Enligt de statliga styrdokumenten är den svenska skolans uppdrag att ”fostra och lära”. Kunskap är viktigt, men karaktär och personlighet är viktigare för det framtida privat- och yrkeslivet. Vår ambition inom RWS är att bidra till en sådan karaktärsmässig- och kunskapsmässig grund för våra barn och elever att de både som unga och vuxna gör positiv skillnad i vårt samhälle – både i yrkesliv och i privatliv
 • Vi vet att alla kan och vill lära!
  Människor – såväl vuxna som unga – har olika förutsättningar, men alla kan och vill lära. Det betyder att såväl våra medarbetare på olika nivåer som våra barn och elever i skolorna har potential till personlig utveckling. Detta är vår utgångspunkt och grunden för vår lärande organisation.
 • Vi har högt ställda förväntningar på alla!
  En väldigt viktig drivkraft för människor är omgivningens förväntningar. Inom RWS har vi högt ställda förväntningar på alla – på styrelsen, företagsledning, rektorer och förskolechefer, på lärare och övrig skolpersonal och på varje enskilt barn och elev i våra skolor. Vi har det därför att vi tror på varje enskild persons förmåga att lära och utvecklas.
 • Vi arbetar ständigt mot ambitiösa mål!
  Vi har högt ställda förväntningar på oss själva och därför sätter vi också alltid upp ambitiösa mål som vi ständigt arbetar mot. Det gäller för företaget i sin helhet. För varje skola. För varje medarbetare. Och för varje enskilt barn och elev, förstås anpassat efter personlig mognad och förutsättningar.
 • Fånga möjligheterna!
  Livet innehåller alltid både problem och möjligheter. Detta gäller i allra högsta grad också i skolan både för medarbetare och för barn och elever. Vår ambition inom RWS är att i varje uppkommen situation se möjligheterna istället för problemen.