RWS Viby

Upplands-Bro kommun – Start augusti 2026

Den tidigare handelsplatsen i Upplands-Bro ska nu bli en levande blandstad med bostäder, service, skola, förskola och gröna rum. I en tid då hållbar stadsutveckling är nödvändig för att kunna ta ansvar för framtida generationer kommer Viby att innehålla det som behövs för en välfungerande vardag. 

Som en del i denna vision för ett nytt samhälle präglat av social och ekologisk hållbarhet etablerar Raoul Wallenbergskolorna en förskola och grundskola för åk F-9. Preliminär start för grundskolan är augusti 2026. Skolan är ett av fundamenten i en värdebaserad stadsutveckling genom sitt naturliga fokus på barn, unga, deras utveckling och välmående. Genom att förlägga skolan med direkt tillgång till både torg och cykelstråk blir det tydligt hur viktig skolan är, som mötes- och arbetsplats för både barn och vuxna. Skolan kommer bli en fullvärdig F-9 skola för ca 600 elever och kan därmed erbjuda barn i alla åldrar undervisning i närområdet. Utemiljön är generöst tilltagen och tar vara på naturmarken i söder.

Verksamheterna kommer att drivas i enligt med RWS framgångsrika skolkoncept ”Skolan mitt i byn”. Skolorna kommer att vävas samman till en helhet med en röd tråd från tidiga år i förskolan och vidare upp i grundskolan.

RWS Viby välkomnar alla barn och ungdomar oavsett intressen, förmågor eller socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället. Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. ”Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Det är vår mission

Skolan kommer att kännetecknas av trygghet med lugn och studiero. Hälsa och rörelse kommer att vara en central del i skolans verksamhet. Genom vårt Trivselledarprogram kommer vi uppmuntra till aktivitet och kamratskap, genom att speciellt utsedda elever leder rörelseaktiviteter under rasterna för sina kamrater.  

Grundskolans huvuduppdrag är elevernas kunskapsutveckling. Inom RWS lägger vi dock också mycket fokus på elevernas karaktärsutveckling baserat på vår förebild Raoul Wallenberg och de ledord som kommer att genomsyra verksamheten inom RWS Viby. 

Skolan kommer att präglas av ett fint samarbete mellan lärare och fritidsledare för att också fritids ska bidra i elevernas kunskapsutveckling. Vårt elevhälsoteam kommer bedriva ett målmedvetet förebyggande och främjande elevhälsoarbete på skolan. 

Vår ambition är att rekrytera engagerade och behöriga medarbetare – skolledning, lärare, fritidsledare och elevhälsoteam. Vi har mycket höga förväntningar på alla våra medarbetare – det handlar både om pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap. Våra medarbetare ska vara goda föredömen för eleverna.

Eva Arfwedson, vice VD
eva.arfwedson@rws.se 

Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan