Elevhälsa

En grundförutsättning för ett gott lärande är att eleven tycker om sig själv, har god självtillit och mår väl. Elevhälsans huvuduppgift på skolan är att genom ett proaktivt agerande förebygga och främja god hälsa bland eleverna. Elevhälsoteamen på våra skolor jobbar effektivt med dessa frågor tillsammans med skolledningar och övrig personal. Elevhälsoteamen består i allmänhet av specialpedagog/lärare, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. 

En gång per termin gör vi vår Trivsel- och trygghetsenkät. Vi frågar bl a om eleven ”är nöjd med den man är” och i den senaste enkäten värderade eleverna detta till 4,4, trivseln till 4,2 och tryggheten till 4,3 på den femgradiga skalan. Vi tolkar detta som att eleverna i våra skolor mår väl och trivs och känner sig trygga i skolan.