Ansvarsfördelning hem och skola

”It takes a village to raise a child” är ett gammalt afrikanskt ordspråk som uttrycker vikten av att alla vuxna i barnens omgivning bidrar till barnens utveckling. I det svenska samhället kan det handla om hem, skola, föreningsliv, serviceinrättningar m m. Vi inom RWS tror på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hem och skola med en tydlig ansvars- och rollfördelning, samt att skolans olika aktörer visar ömsesidig respekt för varandra. Vi är tydliga med att vårdnadshavarnas huvudansvar är barnens fostran och karaktärsutveckling och skolans huvudansvar är elevernas kunskapsutveckling. Utöver denna tydliga ansvars- och rollfördelning bidra vårdnadshavare till barnens kunskapsutveckling och skolan till elevernas karaktärsutveckling. Vårdnadshavarna ska ha höga förväntningar på barnens lärare, fritidsledare, elevhälsoteam, skolledning och övriga medarbetare, men skolan har också höga förväntningar på vårdnadshavarna. Vi är tydliga med att vi ska spela med varandra och inte mot varandra i omsorgen om vårdnadshavarnas barn och skolans elever. Syftet med vårt tydliga förhållningssätt är att eleverna ska nå mycket god utveckling och goda resultat både kunskaps- och karaktärsmässigt.