Trygghet och trivsel

– lugn och studiero

I våra grundskolor bedriver vi dagligdags verksamhet baserat på vår värdegrund och våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Syftet är förstås att forma en god och respektfull miljö på skolan som gör att fokus hos eleverna kan ligga på lärandet och den egna personliga utvecklingen. Skolarbetet bedrivs utifrån ett gemensamt styrdokument ”Raoul Wallenbergmodellen för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter” och varje skola tar fram sin egen lokala Likabehandlingsplan. Det är absolut nolltolerans mot varje form av diskriminering eller kränkande behandling. 

Vår fritidsverksamhet i lågstadiet och fritidsklubbar i mellanstadiet har ett speciellt ansvar att jobba med elevernas karaktärsutveckling och säkra att varje enskild elev har en god och respektfull syn på andra elever och på vuxna i skolan. Detta arbete sker i olika typer av utvecklingsprojekt.

En gång per termin genomförs en Trivsel- och trygghetsenkät bland eleverna i vilken varje enskild elev i anonym form kan uttrycka sitt välmående, trivsel och trygghet på skolan. Dessutom kan eleven beskriva faktorer, områden eller personer på skolan som skapar eventuell otrygghet. Som ett resultat av vårt målmedvetna arbete värderar eleverna i alla våra skolor välmående, trygghet och trivsel till 4-4,5 på vår femgradiga skala. Minst två gånger per termin gör vi vår Studierosenkät för att säkerställa att alla elever får den studiero som de har rätt till.